Back to top

Eljárás rend

1. Eljárás rend célja: a tanúsítási eljárás szabályai, folyamata és végeredményének kimenetele rögzítve legyen, és a folyamatban résztvevők számára (TI személyzete, Kérelmező) egyértelmű legyen.

2. Érvényességi terület: vasúti rendszer alrendszerei megfelelőség értékelése.

Az eljárásrend a nemzeti szabályok szerinti – „DeBo” – megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozik, különösen az alábbi előírások figyelembe vételével:

 • A Bizottság 2010/713/EU határozata az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól,
 • 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (4. mellékletének 3. pontja),
 • 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I. kötet),
 • 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II. kötet),
 • OTÉK 253/1997. (XII. 20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
 • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építési hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól.

A GTH Zrt. Tanúsító Iroda (továbbiakban: Tanúsító Iroda) az Eseti megbízási szerződés szerinti DeBo megfelelőségértékelési tevékenysége során értékeli a Projektek műszaki tartalmát, az Eseti megbízási szerződésekben meghatározásra kerülő vonalszakaszok vonatkozásában, az Eseti megbízási szerződés tárgyától függően azok

Országos közforgalmú és saját használatú vasutak

 • infrastruktúra alrendszerét (a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet, 4. melléklet B fejezet, -1. Infrastruktúra, 1.1. Vasúti pályák, 1.2. Vasúti hidak, 1.3. Vasúti keresztezés és megközelítése, az OTÉK akadálymentes környezet kialakítására vonatkozó pontok szerint),
 • energiaellátás alrendszerét (a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet, 4. melléklet B fejezet, -2. Energiaellátás, 2.1. Vasúti villamos felsővezeték, 2.2. Térvilágítás” pontok szerint),


Helyi közforgalmú vasutak

 • infrastruktúra alrendszerét (a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet, 1. melléklet,- 2 fejezet, Vasúti pályák, 3 fejezet, Vasúti hidak, Műtárgyak, Alagutak, 4 fejezet, Vasúti vágányok keresztezése és megközelítése, az OTÉK akadálymentes környezet kialakítására vonatkozó pontok szerint)
 • energiaellátás alrendszerét (a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet, 1. melléklet,- 7 fejezet, Villamos felsővezeték, Energiaellátás, Térvilágítás pontok szerint)


(a továbbiakban együtt: Alrendszerek, külön-külön Alrendszer) a vonatkozó nemzeti szabályoknak való megfelelőség tekintetében, a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. Mellékletében meghatározott SG. modul alkalmazásával.

A GTH Zrt. Tanúsító Iroda által elvégzendő megfelelőségértékelés a jelen eljárásrend szerinti ellenőrzések, vizsgálatok végrehajtását, értékelési dokumentumok kiadását, továbbá az előzőek elvégzéséhez szükséges rendelkezésre állást foglal magában.

A GTH Zrt. Tanúsító Iroda nem végez értékelést a nemzeti szabályoktól eltérő és / vagy azokat meghaladó esetleges követelményeinek teljesítése vizsgálatára vonatkozóan.

3. Hivatkozások:

 • MK 2. fejezete (Rendelkező hivatkozások)
 • MK 3. fejezete (Szakkifejezések és meghatározásuk)


4. Eljárás rend tartalma

 • 4.1 Felelősség: az utasításban foglaltak betartásáért, betartatásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért a TI vezető felelős, az egyes feladatok végrehajtásáért a munkaköri leírásokban meghatározott személy/személyek felelősesek.


5. Eljárás rendje

 • 5.1.Kérelem
  • 5.1.1. A kérelem a GTH Zrt. Tanúsító Iroda honlapjáról tölthető le. Kérelmezőnek az általa aláírt kérelmet és az ahhoz tartozó, az 1. számú mellékletben meghatározott, az irányadó előírásoknak megfelelő, hiánytalan és az értékelés végrehajtására alkalmas dokumentációt, alrendszerenként (a továbbiakban: Kérelem) a GTH Zrt. Tanúsítási Irodához kell benyújtania. A Tanúsítási Iroda a kérelmet beérkezése után azt 3 napon belül nyilvántartásba veszi.
  • 5.1.2. A kérelem alapján dolgozza ki, és ad árajánlatot a Tanúsító Iroda, majd köt Eseti megbízási szerződést.
  • 5.1.3. Az átadott dokumentációnak tartalmában és részletezettségében teljesítenie kell a megfelelőség értékelés követelmeit. A kérelem részeként átadott dokumentáció a beruházás teljes dokumentációjából csak a megfelelőség értékeléshez szükséges dokumentációt tartalmazza. Ehhez a Kérelmező részére a Tanúsító Iroda a szükséges tájékoztatást és segítséget megadja.
  • 5.1.4. A Kérelmet és a mellékletét képező dokumentációt az alábbiak szerint kell a Tanúsító Irodához benyújtani:
   • 5.1.4.1. a Kérelmet papír alapon, nyomtatott formában,
   • 5.1.4.2. a mellékletet képező dokumentációt digitális formában (CD vagy DVD)
   • 5.1.4.3. a digitális adathordozón átadott dokumentáció tartalomjegyzékét papír alapon, nyomtatott formában és digitálisan szerkeszthető formátumban (Excel, Word)
  • 5.1.5. A Tanúsító Iroda a Kérelem teljesség vizsgálatát a kérelem nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül elvégzi, és az esetleges hiányosságokat jelzi a Kérelmező felé. A hiányosságokat a Kérelmező a megfelelőség értékelés elvégezhetősége érdekében soron kívül orvosolja.
 • 5.2. Értékelés
  • A Tanúsító Iroda az értékelést az „Megfelelőség értékelési Terv” szerint végzi. Az értékelés során értékelési jelentést, egyszerűsített értékelési jelentést illetve nem-megfelelőségi jelentést készít.
  • 5.2.1. Engedélyezi tervek
   • 5.2.1.1. A Tanúsító Iroda a véglegesített tervek értékelését végzi el, a „Megfelelőség értékelési Terv” szerint.
   • 5.2.1.2. A Tanúsító Iroda az értékelést 30 napon belül elvégzi, és ezen belül elkészíti az értékelési jelentést és az esetleges hiányosságokat, nem megfelelőséget megküldi a Kérelmezőnek. A Tanúsító Iroda törekszik arra, hogy a feltárt hiányosságokat, nem megfelelőséget már a határidő előtt a hiányosság, nem megfelelőség észrevételét követően 3 napon belül a Kérelmezőnek jelezze.
  • 5.2.2. Üzembe helyezés
   • 5.2.2.1. A Tanúsító Iroda az Üzemeltető és a Mérnök által jóváhagyott kiviteli terveket és a hozzá tartozó dokumentáció értékelését elvégzi a „Megfelelőségi értékelési terv” szerint a kérelem műszaki tartalma figyelembe vételével.
   • 5.2.2.2. A Tanúsító Iroda az értékelést 60 napon belül elvégzi, és ezen belül elkészíti az értékelési jelentést és az esetleges hiányosságokat, nem megfelelőséget megküldi a Kérelmezőnek. A Tanúsító Iroda törekszik arra, hogy a feltárt hiányosságokat, nem megfelelőséget már a határidő előtt a hiányosság, nem megfelelőség észrevételét követően 3 napon belül a Kérelmezőnek jelezze.
   • 5.2.2.3. A Tanúsító Iroda a kivitelezési dokumentáció értékelése mellett a szükséges mértékben helyszíni bejárásokat, ellenőrzéseket, vizsgálatokat (továbbiakban: helyszíni szemle) végez.
   • 5.2.2.4. A Tanúsító Iroda részére a Megbízónak biztosítania kell, hogy kivitelezés helyszínére a Tanúsító Iroda által megjelölt időpontokban beléphessen, és a helyszíni szemlét elvégezhesse.
   • 5.2.2.5. Ha a kivitelezés során az értékelés keretében végzendő vizsgálatot a Tanúsító Iroda végzi, - az Eseti Megbízási Szerződés szerint -, úgy a vizsgálat elvégzéséről a Tanúsító Iroda a vizsgálat előtt 3 nappal értesíti a Megbízót. A vizsgálat elvégezhetőségét a Megbízónak biztosítania kell. A Tanúsító Iroda a vizsgálati jegyzőkönyvet 5 napon belül, a vizsgálati értékelési jelentést 10 napon belül megküldi a Megbízónak.
   • 5.2.2.6. Ha a kivitelezés során az értékelés keretében végzendő vizsgálatot nem a Tanúsító Iroda végzi, a vizsgálatról, annak elvégzésének időpontja előtt 3 nappal, a Megbízónak értesítenie kell a Tanúsító Irodát. A Tanúsító Iroda szabadon dönt, a vizsgálaton rész kíván venni, vagy sem, és részvételét a vizsgálat előtt legalább 1 nappal közli. A Tanúsító Iroda képviselőjének részvételét a vizsgálaton a Megrendelőnek biztosítania kell. A Tanúsító Iroda képviselői a vizsgálaton történő jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálatot végzőnek kell elkészítenie. Ha a Tanúsító Irodának részvétele a vizsgálaton neki nem fel nem róható módon meghiúsul, úgy jogosult dönteni arról, hogy a vizsgálatról készült dokumentáció alapján a vizsgálatot elfogadja, vagy a vizsgálatot meg kell ismételni.
   • 5.2.2.7. Amennyiben a fenti vizsgálatok bármelyikén a Tanúsító Iroda képviselői nem megfelelőséget észlelnek, azt nem megfelelőségi jegyzőkönyvben dokumentálják, és 1 napon belül a Megrendelő részére megküldik. Ha a Tanúsító Iroda nem vesz részt a vizsgálaton, a számára átadott vizsgálati jegyzőkönyv kiértékelését követően küldi meg 1 napon belül az észlelt nem megfelelőséget a Megrendelő részére.
   • 5.2.2.8. A vizsgálati jegyzőkönyveknek – függetlenül a készítőjétől – az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.10 pontja szerinti követelményeknek kell megfelelniük.
   • 5.2.2.9. Ha a Tanúsító Iroda az értékelés keretében nem vizsgálatot végez, hanem ellenőrzés válik szükségessé, akkor az előzőekben szereplő vizsgálatokra vonatkozó határidőket kell értelem szerűen alkalmazni. A Tanúsító Iroda a helyszíni szemléről jelentést készít.
   • 5.2.2.10. A Tanúsító Iroda részére késedelem nélkül meg kell küldeni a kivitelezői-tervezői koordinációs jegyzőkönyveket a helyszíni szemlék ütemezése érdekében.
   • 5.2.2.11. Ha az alrendszerre vonatkozóan a teljes szakaszra megtörtént a Megfelelőségi Tervben szereplő összes követelmény teljes körű értékelése, a Tanúsító Iroda 30 napon belül elkészíti az értékelési jelentést, illetve ha nem megfelelőséget állapít meg, nemmegfelelőségi jegyzőkönyvet.
 • 5.3. Az értékelés lezárása.
  • 5.3.1. A meghatározott teljes dokumentáció (beleértve az összes szükséges elvégzett vizsgálatok eredményeit is) átadását követő 30 napon belül elvégzi a végső értékelést alrendszerenként, az adott alrendszerre vonatkozóan a teljes vonalszakaszra.
  • 5.3.2. A végső fázisban elvégzett szemlékre és vizsgálatokra is vonatkoznak a 3.2.2.5-3.2.2.9 pontokban előírt határidők.
  • 5.3.3. A Tanúsító Iroda minden értékelési jelentést, a tanúsítási dokumentációt, vagy az ISV dokumentációt nyomtatott, aláírt formában 1 eredeti példányban átadja a Kérelmezőnek. Továbbá digitális adathordozón, (CD, DVD) 2 pld-ban, nem szerkeszthető módon, a hitelesített tanúsítványt és a tanúsítványt kísérő dokumentumot, vagy a közbenső hitelesítési nyilatkozatot illetve nem megfelelőségi jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat 2 pld-ban nyomtatott formában a 3.3.1 pontban hivatkozott a teljes dokumentáció átadását követő 60 napon belül kiadja az alrendszer teljes szakaszára.
  • 5.3.4. A Tanúsító Iroda kötelezettségei a teljes dokumentáció átadásával teljesítettnek minősül, függetlenül attól, hogy az értékelés eredménye tanúsítási dokumentáció, vagy ISV vagy nem megfelelőségi nyilatkozat.
 • 5.4. Határidők
  • Az eseti szerződésben rögzített határidőket, a hivatkozott ütemezéseket minden esetben a jelen eljárásrendben rögzített határidők és eljárási szabályok figyelembe vételével kell alkalmazni. A Tanúsítvány kiállítása és átadása az eljárási díj kiegyenlítése után történik.
 • 6. Az eljárás bizonylatai
  • Tanúsítvány (és a kísérő dokumentum)
  • közbenső hitelesítési dokumentum
  • nem megfelelőségi jegyzőkönyv

Megőrzési idő: 10 év