Back to top

Általános szerződési feltételek

A GTH Zrt. Tanúsító Iroda (továbbiakban: TI)
tanúsítási tevékenységére vonatkozó
Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Kérelmező joga/kötelessége/felelőssége

 • a) Kérelmező a Kérelem benyújtásával egy időben, a TI rendelkezésére bocsájt minden dokumentációt, információt mely a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges. A Kérelmező teljes körű felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok valódiságáért.
 • b) A tanúsítási eljárás akkor kezdődik el, mikor a tanúsítási szerződés (Eseti megbízási szerződés) írásban megkötésre került.
 • c) Amennyiben a tanúsítási eljárás során ellenőrzést, vizsgálatot szükséges végezni/végeztetni, a Kérelmező köteles együttműködni a Tanúsító Irodával, illetve az általa megbízott szervezettel/vizsgáló laboratóriummal.
 • d) A Tanúsító Iroda a szerződés időtartama alatt jogosult a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplőnél a szerződés tárgyát képező megfelelőségértékelési tevékenységhez szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégezni.
 • e) A tanúsítási eljárás során (adott esetben) az értékelés alapjául szolgáló vizsgálati jegyzőkönyvek akkor vehetőek figyelembe, ha az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditál laboratórium adtak ki, vagy igazolt az e szabvány szerinti működés.
 • f) Kérelmező jogosult hivatkozni a tanúsítás meglétére különböző fórumokon, interneten. Azonban csak arra a szakterületre vonatkozóan állíthatja, melyre valóban megszerezte a tanúsítást. Nem hivatkozhat olyan formában a tanúsítás meglétére, mely félrevezető lenne, esetleg a TI rossz hírét keltené.
 • g) Kérelmező jogosult a tanúsítási eljárással, annak döntésével szemben az eljárás befejezése után 15 napon belül panasszal élni. Kérelmező jogosult panasz bejelentés esetén betekinteni a kivizsgálás eljárás rendjébe, továbbá az eljárás során keletkezet feljegyzésekbe.
 • h) Amennyiben Kérelmező a panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, fellebbezhet és írásban benyújthatja fellebbezését a TI minőségirányítási vezetője felé. Ennek határideje: az első döntés kézhezvételétől számított 15 nap. Amennyiben ezek után sem sikerül rendezni panaszát, akkor az eseti szerződésben rögzített illetékes bíróságra viheti ügyét.
 • i) A beérkezett panaszokról a TI nyilvántartást vezet. Amennyiben Kérelmező igényli, ezekbe betekinthet.
 • j) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Tanúsító Irodának jogszabályi kötelezettsége alapján a tanúsítási eljárás során tudomására jutott információkat vagy azok egy részét tovább kell adnia a felügyeleti/kijelölő szervezetek felé.
 • k) Kérelmező a Kérelem benyújtásával egy időben nyilatkozik, hogy ugyanazon területre nem kérelmezte a megfelelőségi eljárást, más tanúsító szervezetnél.


2. TI Joga/kötelezettsége/felelőssége

 • a) Kérelmező részére rendelkezésre bocsátani minden szükséges információt/tájékoztatást, mely a tanúsítási eljárással kapcsolatos.
 • b) A tanúsítási eljárásban résztvevő személyeket meg kell neveznie. Ezzel biztosítunk lehetőséget Kérelmezőnek, hogy amennyiben összeférhetetlenséget vagy elfogultságot vél felfedezni, jelezze írásban a TI felé és kérje más személy kijelölését.
 • c) A tanúsításban résztvevő személyek kötelezik magukat, hogy betartják a bizalmas ügykezelésre vonatkozó szabályokat.
 • d) A TI felelősséget vállal arra, hogy a tanúsítási eljárás során tudomására jutott információkat (jogszabályi kötelezettségén kívül) harmadik fél nem adja ki a Kérelmező írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • e) TI joga és kötelezettsége a tanúsítások nyilvántartása, mely a TI honlapján elérhető.


3. Egyéb információk

 • a) A GTH Zrt. TI felelősségbiztosításának mértéke, megfelel a 60/2011 (XI.25.) NFM rendelet 2. mellékletében megadottaknak
 • b) A megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződés időtartalmát úgy határozzuk meg, hogy az nem lehet rövidebb, mint a megfelelőségértékelési tanúsítás alapján kiadandó tanúsítvány hatálya,
 • c) A tanúsítási eljárás díja minden esetben egyedi árkalkuláció alapján kerül megállapításra.
 • d) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány kiállítása és átadása az eljárási díj kiegyenlítése után történik.
 • e) A GTH Zrt. TI a ……………… számon kijelölt szervezet.

A tanúsítási eljárásra vonatkozó eseti megbízási szerződés aláírása jelen „Általános Szerződéses Feltételek” teljes körű elfogadását jelenti. A TI fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben az Általános Szerződéses Feltételektől eltérő rendelkezéseket alkalmazzon, mely az eseti megbízási szerződésben kerül rögzítésre.